księgowość ostrów
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Prądzyńskiego 23
NIP: 622-260-98-68 Reg.2000363704
KRS: 0000261178 , kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

Tel./fax: (62) 736 29 40
e-mail: biuro@zuk-ksiegowosc.pl
 
 

Polityka Prywatności

Zawierając z nami umowę świadczenia usług (zwaną dalej „Umową”) powierzają Państwo nam swoje dane osobowe. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nas działalności, powierzone nam dane osobowe powierzacie Państwo również naszym pracownikom lub podwykonawcom. Może zdarzyć się również, że w wykonaniu Umowy, Państwa dane osobowe zostaną powierzone stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio. Celem powierzenia tych danych jest zapewnienie Państwu usług na najwyższym poziomie.


Niniejsza Polityka prywatności jest informacją, jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu oraz do czego są one wykorzystywane.


Jakie dane są przez nas przetwarzane?


Przetwarzamy dane, które Państwo podajecie lub pozostawiacie w ramach zawarcia z nami Umowy. Są to w szczególności dane takie jak imię i nazwisko, adres, czy telefon. Przetwarzamy również dane uzyskane od innych podmiotów wskutek świadczenia Państwu usług, a umożliwiające zidentyfikowanie Państwa.


Nie przetwarzamy danych zbędnych do wykonania umowy.


Kto jest administratorem danych?


Administratorem danych jest Zakład Usług Księgowych Sp. z o. o., ul. Prądzyńskiego 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski.


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?


Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych są:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda, jeżeli mamy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach innych niż związane z wykonaniem umów, na przykład w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Państwo są stroną – w celu wykonania umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – w celu wykonania jakiegokolwiek obowiązku ciążącego na nas na podstawie przepisów prawa;

4) art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony Państwa żywotnych interesów – w celu dokonania czynności zmierzających do ochrony Państwa interesów, gdy nie mogę uzyskać od Państwa oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy;

5) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.


Okres przechowywania danych


Państwa dane pozyskane przez nas przetwarzamy przez okres określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Po tym okresie pozyskane przez nas dane przetwarzam przez okres niezbędny do zniszczenia dokumentów lub trwałego usunięcia ich z naszych nośników danych.


Czy istnieje wymóg podania danych?


Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.


Do jakich odbiorców przekazywane będą Państwa dane osobowe?


Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.


Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami (dane powyżej).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami (dane powyżej).


księgowość ostrów

rachunkowość ostrów windykacja ostrów WEBMOTION